Contract

Semnat între:
Agenţia de turism
a societăţii comerciale Balkan Air Travel S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, str. Eugen Carada nr. 5-7, sc. B, parter, ap. 26, sector 3, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/8738/1999, CUI 12206358, posesoare a licenţei de turism tip Tour-Operatoare, nr. 2692 din 7 iunie 2006 pentru agenţia Balkan Travel, asigurată la CITY INSURANCE, reprezentată de către doamna Elena-Corina Hinkov în calitate de director - numit in continuare agenţia

Şi

Turistul/Reprezentantul turistului
Domnul/Doamna ............. , domiciliat/domiciliată în ........................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. .........., eliberat/eliberată de ................................... la data .........................

Părţile au convenit semnarea prezentului contract de călătorie cu respectarea următoarelor clauze:
I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii înscris în voucher, anexat la prezentul contract şi prestarea de servicii turistice corespunzătoare ofertei către turist.
II. Preţul contractului este de 6770,00 RON şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de ............. RON iar plata finală se va face până la data de ......................................
III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
2. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră, sau unor împrejurări pe care nici agenţia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
4. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 5 zile înainte de data plecării, denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă.
IV. Drepturile şi obligaţiile turistului
1. În cazul sejururilor de odihnă şi / sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor, respectiv: cazarea se face după ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină cel mai târziu la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher.
2. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
3. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.
Dacă turistul, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
V. Renunţări, penalizări, despăgubiri, reclamaţii
1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
a) 35% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 - 30 de zile înainte de data plecării;
c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
2. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
3. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
4. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 30 zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.
VI. Documentele contractului, se constituie ca anexa la acesta si sunt următoarele :
a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, după caz ;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

Agentia,
Reprezentant ..................
Turist,

Link Travelio

Teztour Membru Anat